Medel 免费可商用无衬线英文字体

Medel 免费可商用无衬线英文字体

Medel是一款现代无衬线字体,可供个人和商业用途免费使用。设计。

文件信息:

  1. 字体名称Medel
  2. 字体类别英文
  3. 商用类型可免费商用
  4. 百度网盘提取码u84z
本文原创,作者:毛遂字荐,其版权均为Big部落所有。如需转载,请注明出处:https://www.bigbuluo.com/download/1413.html

发表评论